Biểu mẫu

Thông tin biểu mẫu bạn cần biết
STT Tên biểu mẫu Ngày cập nhật
1 Bản khai đăng ký tên miền VN dành cho cá nhân 17/01/2017
2 Bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền VN 17/01/2017
3 Mẫu hủy tên miền dành cho tổ chức 12/01/2017
4 Mẫu hủy tên miền dành cho cá nhân 12/01/2017
5 Bản cam kết và giải trình tên miền .Gov 12/01/2017
6 Mẫu bản khai đăng ký tên miền .Gov 12/01/2017
7 Mẫu thay đổi thông tin tổ chức 10/01/2017
8 Mẫu thay đổi thông tin cá nhân 10/01/2017