Máy chủ Cấu hình mysql server cho phép truy cập từ xa

  1. Vào thư mục bin cài đặt mysql
  2. Đăng nhập vào tài khoản root: mysql -root -pass(mật khẩu user root)
  3. Đăng nhập thành công bạn sẽ thấy: mysql>
  4. Cấp quyền cho phép truy cập từ xa bằng câu lệnh sau: GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'IP'  DENTIFIED BY 'password';
    Trong đó IP là IP máy trạm được cho phép truy cập, nếu bạn cho phép bất kỳ máy nào thì thay IP thành %
  5. dùng câu lệnh: FLUSH PRIVILEGES; để kích hoạt
Ví dụ:
C:\Users\UserName> cd C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.0\bin

C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.0\bin>mysql -uroot -proot

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.27 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.25 sec)

Cloud S1 - Linux
180.000
160.000 đ/tháng
Cloud S2 - Linux
350.000
300.000 đ/tháng
Cloud S3 - Linux
550.000
500.000 đ/tháng
Cloud S1 - Windows
700.000
650.000 đ/tháng
Cloud S4 - Linux
950.000
850.000 đ/tháng
Cloud S2 - Windows
1.100.000
1.000.000 đ/tháng