Cloud Linux Hosting Cloud Host 1 - Linux 36.000 đ/tháng

Dung lượng: 300 MB

Băng thông: 5 GB

Địa chỉ email: 10

Website: 1

Addon Domain: 0

Sub Domain: 3

Park Domain: 3

My SQL: 1
Cloud Host 6 - Linux

400.000 đ/tháng


Cloud Host 5 - Linux

230.000 đ/tháng


Cloud Host 4 - Linux

135.000 đ/tháng


Cloud Host 3 - Linux

90.000 đ/tháng


Cloud Host 2 - Linux

63.000 đ/tháng