Email

Thông tin trợ giúp về Email

Không nhận máy chủ mail trên iPhone/iPad

Lỗi không nhận diện máy chủ Email trên thiết bị Iphone/ IPad

Sử dụng Forwarding thay thế Mailing list

Sử dụng chức năng Forwarding thay thế Mailing list đối với mail kèm theo Web-hosting Plesk

Tại sao email gửi thường bị đánh giá spam?

Tại sao email gửi thường bị đánh giá spam hoặc junk mail?


EMAIL PRO1
22.000 đ/tháng
EMAIL PRO2
50.000 đ/tháng
EMAIL PRO3
100.000 đ/tháng
EMAIL PRO4
180.000 đ/tháng
EMAIL PRO5
350.000 đ/tháng
EMAIL PRO6
999.000 đ/tháng